Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία, από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα βασικό μέρος των φορέων ΚΑΛΟ και με ιστορικούς όρους τη ραχοκοκαλιά τους. Η διαμόρφωση ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου  για τους συνεταιρισμούς απασχολεί διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ILO), την ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. SGECOL), εθνικές κυβερνήσεις αλλά και τους ίδιους τους συνεταιριστές (π.χ. ICA)..  Ειδικότερα στη χώρα μας, η συζήτηση για την πολυνομία στο χώρο των συνεταιρισμών είναι διαρκής και επίκαιρη, καθώς οι πολλοί, διαφορετικοί και συχνά μεταβαλλόμενοι συνεταιριστικοί νόμοι έχουν πολυεπίπεδες και ποικίλες επιπτώσεις στην ενότητα του συνεταιριστικού κινήματος.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι: 

  • Να εντοπιστούν από κοινού τα εμπόδια που δημιουργεί η πολυνομία στα εξής δύο πεδία:
    • στο εσωτερικό του συνεταιριστικού κινήματος: (διάσπαση της συνεταιριστικής ταυτότητας, όπως π.χ.  με την αδυναμία συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ συνεταιρισμών διαφορετικών νομικών μορφών και της εν γένει εφαρμογής των 7 αρχών που έχουν συμφωνηθεί από το παγκόσμιο συνεταιριστικό κίνημα)
    • στις εξωτερικές σχέσεις των συνεταιρισμών  με εποπτικές, ελεγκτικές και άλλες αρχές (όπως για π.χ. σύσταση συνεταιρισμών αποκλειστικά και μόνο σε ορισμένο τομέα και με ορισμένες δραστηριότητες, περιορισμός ελέγχου στη βάση οικονομικών κριτηρίων, πλήθος εποπτικών αρχών- αδυναμία στατιστικής αποτύπωσης του συνόλου των συνεταιρισμών)
  • Να συζητηθεί η σχέση των συνεταιρισμών με τους υπόλοιπους φορείς ΚΑΛΟ. 
  • Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα να σχεδιαστούν  και να αναπτυχθούν κοινές υπηρεσίες και υποστηρικτικές δομές που θα λειτουργούν για όλους τους φορείς ΚΑΛΟ, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.
  • Να συζητηθούν οι προϋποθέσεις και τα βήματα που απαιτούνται, ώστε να προκύψει ένας «νόμος ομπρέλα» που θα λειτουργήσει ως κοινή βάση για όλους τους συνεταιρισμούς

 Σε ποιους/ες απευθύνεται: 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπροσώπους  συνεταιρισμών, ιδίως δευτέρας και τρίτης βαθμίδας, ανεξαρτήτως της συνεταιριστικής κατηγορίας ή τομέα δραστηριοποίησής τους, που επιθυμούν με την γνώση και εμπειρία τους να συμβάλλουν στην απάντηση των ανωτέρω προς διερεύνηση ζητημάτων, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της ενότητας του συνεταιριστικού κινήματος.

Ημερομηνία:  Παρασκευή, 29/11/2019, 10:00-13:00

Τοποθεσία: Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 105 54

Πρόγραμμα εργαστηρίου:

10:00-11:00: Σύντομες παρουσιάσεις από εκπροσώπους δικτύων, δευτεροβάθμιων και  τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, και μεμονωμένων συνεταιρισμών όλων των νομικών μορφών (Αγροτικοί, Αστικοί, Δασεργατικοί, ΚοινΣΕπ, Ενεργειακές Κοινότητες κ.λπ.) με στόχο να καταδειχθεί η δυναμική του πεδίου. Παρουσιάσεις από μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με τις επιπτώσεις της πολυνομίας και του θεσμικού κατακερματισμού.

11:00-12:00: Οι συμμετέχοντες/ουσες θα χωριστούν σε 4 ομάδες (μία για κάθε στόχο που αναφέρθηκε παραπάνω) και θα εργαστούν με τη μέθοδο SWOT, εντοπίζοντας τις δυνατότητες – αδυναμίες, καθώς και τις ευκαιρίες – απειλές σε καθένα από τα 4 θέματα. Κάθε ομάδα θα ορίσει έναν/μία συντονιστή/συντονίστρια και έναν/μία πρακτικογράφο (rapporteur).

12:00-13:00: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 4 ομάδων, συζήτηση και ανάδειξη προτάσεων για τη συνέχιση της συνεργασίας στο μέλλον. 

Συντονισμός: Ιφιγένεια Δουβίτσα, e-mail [email protected]

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη [button link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0N2Hc83cDoQmEYKwJXSVnbWF-kNbcFIxKQ6z5py_Ln_Q2sA/viewform” color=”purple” newwindow=”yes”] σχετική αίτηση[/button].  

Σε  συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Συνδιοργάνωση Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.