Η συνεταιριστική νομοθεσία, από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα βασικό μέρος των φορέων ΚΑΛΟ και με ιστορικούς όρους τη ραχοκοκαλιά τους. Η διαμόρφωση ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς απασχολεί διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ILO), την ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. SGECOL), εθνικές κυβερνήσεις αλλά και τους ίδιους τους συνεταιριστές (π.χ. ICA)

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.