Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και περιβαλλοντική αειφορία

Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του δικούς τους εγχειρήματος ως προς αυτή τη διάσταση έτσι ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.