Συμβολή στη διαμόρφωση κοινών θέσεων για το νομοθετικό πλαίσιο & Προτάσεις για τα Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ

Το ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι μία άτυπη σύμπραξη επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, δικτύων ΚΟΙΝΣΕΠ και υποστηρικτικών φορέων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν στην αλληλοβοήθεια, υποστήριξη, δικτύωση, αυτοοργάνωση και ανάπτυξη του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στην Ελλάδα.

Η σύμπραξη αυτή ξεκίνησε το 2014 με τη διοργάνωση του πρώτου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το Νοέμβριο του 2014 στην Αθήνα, ενός διήμερου ανοιχτού συνεδρίου, το οποίο έληξε με μία πρώτη κοινή διακήρυξη των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα συνέδρια του 2015 και 2016, καθώς και περιφερειακά συνέδρια στην Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα που έθεσαν τις βάσεις για κοινές θέσεις, ένα πλαίσιο αξιών κι αρχών και έναν Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας οργανώνει περιφερειακές συναντήσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη διάδοση του Κώδικα, τη συσπείρωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, την αλληλογνωριμία, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση του οικοσυστήματος.

Συνεργασία στη βάση αξιών, αρχών και κοινών θέσεων –Κώδικας Δεοντολογίας
Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας προωθεί την συνεργασία στη βάση ενός Κώδικα Δεοντολογίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, στον οποίο αποτυπώνονται κοινές θέσεις καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και αξίες της ορθής λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και σύγχρονων συνεταιρισμών. Το σχέδιο του Κώδικα, που επεξεργάστηκε ομάδα εργασίας του Φόρουμ, είχε τεθεί σε ανοιχτή διαδικτυακή διαβούλευση από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 14 Μαρτίου 2016 στην ιστοσελίδα του Φόρουμ www.seforum.gr, όπου είναι διαθέσιμα και τα υλικά των συνεδρίων.

Συμβολή στη διαμόρφωση κοινών θέσεων αναφορικά με τον Ν. 4430/2016
Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει επεξεργαστεί και καταθέσει εγκαίρως στη διάρκεια της διαβούλευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ΚΑΛΟ – παρά το περιορισμένο του χρόνου – τις δικές του προτάσεις, ενώ και μετά την ψήφιση του νόμου, έχει επεξεργαστεί συγκριμένες αλλαγές, ώστε η νομοθεσία να μην εμποδίζει αλλά να διευκολύνει:

 • Τη σταδιακή ωρίμανση κι αυτό-οργάνωση του χώρου με όρους αυτονομίας και αυτενέργειας
 • Την εκχώρηση δυνατοτήτων στα εγχειρήματα ώστε να δημιουργούν τους δικούς τους θεσμούς συμβουλευτικής, εκπαίδευσης κι ελέγχου στη βάση κοινών αξιών, αρχών και δεσμεύσεων
 • Τη δημιουργία δομών και τη θέσπιση διαδικασιών συν-διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών οι οποίες αφενός είναι συνθετικές ως προς τις επιμέρους οπτικές και αφετέρου σέβονται την αυτοτέλεια της ΚΑΛΟ έναντι του κράτους.

 

Η γενική αίσθηση αναφορικά με το Ν. 4430/2016 είναι ότι:

  • Αποκλείει κατηγορίες νομικών προσώπων τα οποία διεθνώς θεωρούνται φορείς ΚΑΛΟ.
  • Ρυθμίζει με μεγάλη λεπτομέρεια πολλές πτυχές λειτουργίας των φορέων ΚΑΛΟ υιοθετώντας μια φοβική αντίληψη απέναντι στη δυνατότητα των εγχειρημάτων να αυτο-ρυθμιστούν, δημιουργώντας επιπλέον αποκλεισμούς.
  • Σε επιμέρους σημεία αφήνει ασάφειες ή εμπεριέχει διατάξεις προβληματικές για τη λειτουργία των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ.
  • Η τελική φάση διαμόρφωσης του σχεδίου νόμου και η τυπική διαδικασία διαβούλευσης δεν επέτρεψαν τη νηφάλια επεξεργασία και παραγωγή προτάσεων από τη πλευρά του πεδίου της ΚΑΛΟ, παρόλο που υπήρχε πρόθεση πραγματικής συνδιαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου.
  • Αυτό φυσικά σχετίζεται σε κάποιο βαθμό και με την αντικειμενική δυνατότητα του πεδίου να παράγει συλλογικό λόγο σε εύλογο χρόνο αλλά και στην μη αποδοχή προτάσεων για πιο συμμετοχικές διαδικασίες που κατατέθηκαν από φορείς όπως το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Η χρονική συγκυρία και η διάρκεια της διαβούλευσης δεν επέτρεψαν την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας (επιστολή CECOP-CICOPA, προτάσεις ILO για ου σιαστική συμμετοχή στη διαδικασία κα)

 

Διαμόρφωση υποστηρικτικών οικοσυστημάτων για την κοινωνική κι αλληλέγγυα οικονομία
Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει επεξεργαστεί από κοινού μια ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία υποστηρικτικών κέντρων και οικοσυστημάτων για την κοινωνική κι αλληλέγγυα οικονομία. Η πρότασή μας περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμα αυτά τα κέντρα, το φάσμα υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν, την κατάλληλη γεωγραφική διασπορά, τα κατάλληλα νομικά πρόσωπα, τα οικονομικά τους και την σχέση με το Μητρώο φορέων ΚΑΛΟ.

 

 

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.