Κώδικας

PDF

Διαβούλευση

Φόρουμ 2016

Περίληψη

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια αυτοοργάνωσης του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων αφού κωδικοποιεί τις κοινές αξίες και αρχές που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις διεθνώς και μπορεί να συμβάλει με αυτον τον τρόπο στην ενδυνάμωση τους για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας τους από το κράτος όσο και στην προστασία του χώρου γενικότερα από στρεβλώσεις που υπονομεύουν την αξιοπιστία του.
Η πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις έχει ως αφετηρία το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015, όπου οι συμμετέχοντες φορείς έθεσαν τις βάσεις για τη διαμόρφωση του Κώδικα μέσα από την κοινή Διακήρυξη του Φόρουμ. Το σχέδιο του Κώδικα επεξεργάστηκαν και έθεσαν σε διαδικτυακή διαβούλευση φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας – κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς- οι οποίοι συνεργάστηκαν για την διεξαγωγή του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το Νοέμβρη 2015. Απώτερος στόχος της διαδικασίας ήταν η συνδιαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις μέσα από δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες και η υπογραφή του από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως νομικού σχήματος) που συμφωνούν και δεσμεύονται στην τήρηση κοινών αξιών, αρχών και κανόνων αλλά και στη συνεργασία και αλληλο-υποστήριξη για την ανάπτυξή τους, τη διαμόρφωση κοινών δομών συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και στήριξης.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μέσα από την ιστοσελίδα του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου 2016

Το κείμενο του Κώδικα οριστικοποιήθηκε ενσωματώνοντας παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την διαβούλευση αλλά και στην συζήτηση που έλαβε χώρα στο Περιφερειακό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, στις 19-21 Μαρτίου 2016, και υπογράφτηκε από κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικούς φορείς.

Η πρόσκληση για την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας παραμένει ανοιχτή και απευθύνεται τόσο σε υποστηρικτικούς φορείς όσο και σε κοινωνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού σχήματος (κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί νέου τύπου, αστικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί κλπ)

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που τον υιοθετούν δεσμεύονται για την εφαρμογή του και θα μπορούν να τον επικαιροποιούν και τροποποιούν στο μέλλον μέσα από οργανωμένες διαδικασίες.

Διαδικασία
  • Διαβούλευση
  • Workshops
  • Εργαστήρια