Νόμος

Ν. 4430/2016

Σε ισχύ

Από 31-10-2016

Περίληψη

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει επεξεργαστεί και καταθέσει εγκαίρως στη διάρκεια της διαβούλευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ΚΑΛΟ – παρά το περιορισμένο του χρόνου – τις δικές του προτάσεις, ενώ και μετά την ψήφιση του νόμου, έχει επεξεργαστεί συγκριμένες αλλαγές, ώστε η νομοθεσία να μην εμποδίζει αλλά να διευκολύνει:

Τη σταδιακή ωρίμανση κι αυτό-οργάνωση του χώρου με όρους αυτονομίας και αυτενέργειας

Την εκχώρηση δυνατοτήτων στα εγχειρήματα ώστε να δημιουργούν τους δικούς τους θεσμούς συμβουλευτικής, εκπαίδευσης κι ελέγχου στη βάση κοινών αξιών, αρχών και δεσμεύσεων

Τη δημιουργία δομών και τη θέσπιση διαδικασιών συν-διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών οι οποίες αφενός είναι συνθετικές ως προς τις επιμέρους οπτικές και αφετέρου σέβονται την αυτοτέλεια της ΚΑΛΟ έναντι του κράτους.

Διαδικασία
  • Κέντρα Στήριξης ΚΑΛΟ
  • Υποστηρικτικά Μέτρα
  • Νομικές Μόρφες